PRODUÇŐES ESPECIAISSPECJALNE PRODUKCJE

Jedno z rozwi?za?, które oferujemy w ramach serwisu dostosowanego do potrzeb klienta to specjalne kolory. Jeste?my w stanie wyprodukowa? od 500 metrów, czas produkcji to 5 do 6 tygodni.
Fakt posiadania du?ego zapasu surowego materia?u, o ró?nych sk?adach sprawia, i? ta us?uga przenosi si? na pozosta?e referencje, zaczynaj?c od poliestru/bawe?ny po 100% bawe?ny.
W zwi?zku z tym, i? wymagania dotycz?ce jako?ci, s? coraz bardziej wymagaj?ce, posiadamy mo?liwo?? barwienia, o w?asno?ciach wysokiej wytrzyma?o?ci.