CAPACIDADE DE STOCKDOSTEPNE TKANINY

Wraz z powierzchni? 5000m2, Rofinor posiada du?y zasób  produktów w swoim magazynie, wed?ug referencji, jak i kolorów. W zwi?zku z wymaganiami panuj?cymi na rynku, celem Rofinoru jest zagwarantowanie wysokiej jako?ci tkaniny, od wyboru prz?dzy do barwienia tkanin.Rofinor, pragn?c wyró?nia? si? na rynku, oferuje produkt, z którego klient b?dzie mia? najwi?ksz? rentowno?? produkcji, za spraw? szeroko?ci naszej tkaniny.Spe?niaj?c wymagania naszych klientów, aby zagwarantowa? ci?g?o?? pracy i bez wprowadzania zmian, Rofinor zape?nia kontynuacj? kolorów swoich referencji. Bardzo cenimy ten parametr, czynnik, który zmusza nas do bycia wymagaj?cym podczas naszej kontroli jako?ci.